Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten van Sportvoeding-Wormerveer  zijn, bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna te noemen ‘Voorwaarden’ van toepassing. De Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden getoond of toegezonden.

1.2. Het doen van een bestelling bij Sportvoeding-Wormerveer houdt in, dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van deze Voorwaarden kan slechts schriftelijk na overleg met Sportvoeding-Wormerveer  worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Sportvoeding-Wormerveer worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Sportvoeding-Wormerveer ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Sportvoeding-Wormerveer.  Sportvoeding-Wormerveer is gerechtigd bestellingen te weigeren danwel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Sportvoeding-Wormerveer dit mede binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.1.1 Prijzen zijn onder voorbehoud van typfouten en misrekeningen. Sportvoeding-Wormerveer is niet verplicht de bestelde producten tegen de op de website gepresenteerde prijzen te leveren, indien aantoonbaar gemaakt kan worden dat er sprake is van een typfout of misrekening (art. 3:33 BW).

3.2 Betaling dient te geschieden zonder compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen dertig (30) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden door middel van de op de website aangeboden betaaldiensten, overmaking van het factuurbedrag op het bankrekeningnummer van Sportvoeding-Wormerveer  of contant aan het huisadres van sportvoeding-wormerveer. Bij overschrijving per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van sportvoeding-wormerveer. De betaling kan ook achteraf, na levering van de producten, plaatsvinden via Betalingachteraf . 

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en zal schriftelijk per email tenminste 1 herinnering krijgen van openstaand bedrag. Indien sportvoeding-wormerveer haar vordering ter incasso uitbesteedt, is de cliënt eveneens deze incassokosten verschuldigd, welke tenminste €40 excl BTW bedragen; incasso geschiedt door een incasso- en gerechtsdeurwaarderbureau.

3.5 Indien de cliënt met enige betaling van (eerdere) bestellingen in gebreke is, is sportvoeding-wormerveer gerechtigd (de uitvoering van) de koopovereenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de cliënt gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door sportvoeding-wormerveer.

3.7 Kosten voor internationale betaling van het factuurbedrag, zijn voor rekening van de cliënt. Bij terugstorting van het factuurbedrag door sportvoeding-wormerveer, in geval van teruggave van de producten door de cliënt binnen de garantie en volgens de garantievoorwaarden, zijn de kosten die sportvoeding-wormerveer maakt voor internationale betaling, voor rekening van de cliënt.

Artikel 4. Levering & garantie

4.1 De producten worden op de zelfde of uiterlijk de volgende werkdag van bestelling verstuurd en zullen dan, afhankelijk van de vervoerder, binnen 1 of 2 werkdagen bij de cliënt worden afgeleverd, danwel op desbetreffend ontvangstpunt door de cliënt kunnen worden opgehaald.

4.2 De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de cliënt geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Indien de cliënt in dat geval de bestelling retour zendt, zullen tenminste de verzendkosten van toezending in rekening worden gebracht. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de cliënt redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand blijft, is de cliënt is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden.

4.3 Op de door sportvoeding-wormerveer geleverde producten bestaat een schriftelijke garantie van 30 dagen. Deze garantieperiode gaat in op de datum van ontvangst van betreffende bestelling en is alleen van toepassing als het product niet voldoet aan de verwachtingen naar aanleiding van (telefonisch) verstrekte informatie en begeleiding via sportvoeding-wormerveer. Indien de cliënt binnen de garantieperiode onder gelijktijdige terugzending van een product aan sportvoeding-wormerveer schriftelijk te kennen geeft een beroep te doen op de garantie, zal sportvoeding-wormerveer, indien naar haar oordeel terecht een beroep is gedaan op de garantie, ervoor zorg dragen dat binnen drie (werk)dagen een nieuw product bij de cliënt wordt afgeleverd. Zowel de kosten van de terugzending als de kosten van de aflevering van het nieuwe product zal in dat geval door Sportvoeding-wormerveer worden gedragen.

4.4 Mocht blijken dat een of meerdere producten niet aan de verwachting voldoen en de cliënt voldoet aan medewerking aan de telefonische begeleiding (follow-up) en opvolgen van ons advies, dan ontvangt de cliënt het volledige aankoopbedrag binnen vier weken per overmaking op bank-of girorekening terug. De aangebroken producten met retourformulier dient de cliënt dan wel op eigen kosten binnen 21 dagen, na factuurdatum, te retourneren.

4.5 De producten dienen onbeschadigd in gesloten verpakking bij de cliënt aan te komen en mogen bij aankomst niet over de houdbaarheidsdatum zijn. Retourneren van aangebroken productverpakkingen zonder melding vooraf worden niet geaccepteerd.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Eigendom van de geleverde producten gaat pas over naar de cliënt, indien de cliënt al hetgeen de cliënt op grond van enige overeenkomst aan sportvoeding-wormerveer verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de cliënt over.

5.2 Door sportvoeding-wormerveer teveel of foutief geleverde producten blijven eigendom van sportvoeding-wormerveer. De cliënt kan besluiten de producten te behouden tegen betaling van de handelsprijs exclusief verzendkosten, waarna eigendom van de producten overgaat naar de cliënt. Indien de cliënt besluit de producten niet te willen behouden, dient de cliënt de producten retour te zenden, waarbij Sportvoeding-wormerveer de kosten voor retour verzending vooraf betaald of achteraf vergoedt.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 de cliënt dient bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de cliënt sportvoeding-wormerveer daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, telefonisch of schriftelijk kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft sportvoeding-wormerveer de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien de cliënt een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de cliënt het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan sportvoeding-wormerveer te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de cliënt komen.

Artikel 7. Privacy

7.1 Alle cliëntgegevens zullen discreet worden behandeld en onder geen beding openbaar zijn voor derden, tenzij expliciet toestemming verleend door de cliënt. Periodiek zullen de gegevens worden opgeschoond en oude gegevens worden verwijderd. Voor zover cliënteninformatie nog aanwezig is en de cliënt deze wil laten verwijderen, kan de cliënt ons hiertoe opdracht geven. Zodra deze opdracht is ontvangen zullen de gegevens zo snel mogelijk worden verwijderd.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de cliënt en Sportvoeding-wormerveer, dan wel tussen sportvoeding-wormerveer en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de cliënt en sportvoeding-wormerveer, is sportvoeding-wormerveer niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van sportvoeding-wormerveer.

8.2 Vragen, opmerkingen en dergelijke kunnen per e-mail, telefonisch, per fax of schriftelijk  aan sportvoeding-wormerveer worden gesteld. Klachten met betrekking tot het product, afhandeling, levering, begeleiding en dergelijke dient men schriftelijk in te dienen. De cliënt krijgt daarover binnen twee weken schriftelijk bericht.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Herba-webshop ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de cliënt dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder  dat sport-wormerveer gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan sportvoeding-wormerveer kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien de cliënt aan sportvoeding-wormerveer schriftelijk opgave doet van een adres, is sportvoeding-wormerveer gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de cliënt aan sportvoeding-wormerveer schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door sportvoeding-wormerveer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De cliënt kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat sportvoeding-wormerveer deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met sportvoeding-wormerveer in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door sportvoeding-wormerveer vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 sportvoeding-wormerveer is bevoegd om bij de uitvoering van bestellingen gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

U kunt zich voor vragen, klachten en opmerkingen per e-mail mail richten aan sportvoedingwormerveer@gmail.com of telefonisch: +31 (0) 645227781 (op werkdagen van 09:00 tot 18:00 uur).

In het geval u vragen of klachten heeft over de producten van Herbalife dan zullen uw vragen en/of klachten door ons aan Herbalife International (Netherlands) B.V. worden voorgelegd. Zodra wij van Herbalife International een reactie hebben ontvangen, zullen wij u zo spoedig mogelijk van de inhoud daarvan op de hoogte stellen.

Algemene voorwaarden Billink Achteraf betalen

A. De persoonsgegevens die u verschaft in het kader van een bestelling waarbij achteraf betalen wordt gebruikt, worden door ons – dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden onder meer gebruikt voor:

  1. risicoanalyses en kredietwaardigheidstoetsing ten einde overkreditering te voorkomen;
  2. het op een correcte manier doen laten verlopen van de communicatie, administratie, klantenrelatiebeheer, het factureren en het incasseren van de vorderingen welke uit de achteraf betaaldienst voortvloeien;
  3. de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden;
  4. Benaderen van u voor (direct) marketingdoeleinden mits dit geschied binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor een volledig overzicht van de verwerkingen welke plaatsvinden bij achteraf betalen, verwijzen wij u naar het Privacy Statement van de door u gekozen aanbieder.

B. Indien u voor achteraf betaling kiest, dient u binnen de gestelde betalingstermijn het bedrag te voldoen aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incassering van openstaande vorderingen, marketingdoeleinden, dataverificatie en de toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van bij Billink aangesloten organisaties en/of opdrachtgevers. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn.

C. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

D. Voor Belgische klanten geldt: De niet betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van interne en externe rappelprocedure. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal per verstuurde interne rappel van Billink een forfaitaire administratieve kost à € 12,50 in rekening gebracht worden. Van zodra Billink verplicht is de vordering over te maken aan een gespecialiseerd invorderingsbureau, dit wegens blijvende wanbetaling, wordt de vordering eveneens verhoogd met een forfaitair schadebeding, uit hoofde van nietbetaling, van 20% met een minimum van € 10 alsmede een verwijlsintrest a rato van 12 % per jaar, berekend op het bedrag van de factuur vanaf de datum van verzending van de factuur. De kosten verbonden aan deze overdracht van dossier alsmede de vergoeding voor de inning van de verschuldigde bedragen worden forfaitair begroot op € 35,00 en blijven volledig ten uwe laste, dit onverminderd de hierboven beschreven kosten voor interne rappels, forfaitair schadebeding en verwijlsintresten. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn als enige bevoegd om geschillen betreffende de betaling of de uitvoering van onze leveringen te beslechten.

A

 

Disclaimer: Alle verwijzingen naar gewichtsbeheersing hebben betrekking op het Herbalife Nutrition gewichtsbeheersingsprogramma dat onder andere een evenwichtig dieet, regelmatige lichaamsbeweging, dagelijks voldoende inname van water, inname van voedingssupplementen indien nodig en voldoende rust omvat. Individuele resultaten zullen verschillen.